Вести

Утакмица Кикинда - Колубара хуманитарног карактера

Дер­би из­ме­ђу Ки­кин­де и Ко­лу­ба­ре, две пр­во­пла­си­ра­не еки­пе Су­пер Б ли­ге иза­зи­ва ве­ли­ку па­жњу јав­но­сти, по­го­то­во на се­ве­ру зе­мље. Су­дар два нај­бо­ља ти­ма до­са­да­шњег де­ла пр­вен­ства ће овог пу­та има­ти и ве­ћи зна­чај, јер је до­ма­ћин од­лу­чио да бу­де ху­ма­ни­тар­ног ка­рак­те­ра.

Пред­сед­ник клу­ба Во­ји­слав Бу­ла­то­вић је о су­бот­њем ме­чу ре­као:

-Од­у­чи­ли смо да дер­би ли­ге не бу­де са­мо јед­на обич­на утак­ми­ца, већ да бу­де ху­ма­ни­тар­ног ти­па. На­и­ме, сав при­ход са тог ме­ча оти­ћи ће јед­ној де­вој­чи­ци ко­ја је не­дав­но опе­ри­са­ла ту­мор кич­ме. Ме­ђу­тим, сад јој је по­треб­на ре­ха­би­ли­та­ци­ја ка­ко би по­но­во мо­гла да ста­не на но­ге и вра­ти мо­то­ри­ку. Ми смо ре­ши­ли да при­ход од ула­зни­ца и до­бро­вољ­ни при­лог упла­ти­мо на њен ра­чун и та­ко јој по­мог­не­мо.

Оче­ку­је се да дво­ра­на бу­де ис­пу­ње­на до по­след­њег ме­ста?

-Та­ко ће и би­ти јер је ин­те­ре­со­ва­ње за ову утак­ми­цу за­и­ста ве­ли­ко. На­ше утак­ми­це су ве­о­ма по­се­ће­не, а по­што је ово ве­ли­ки дер­би, су­дар два нај­бо­ља ти­ма, он­да ће си­гур­но и ха­ла би­ти ис­пу­ње­на. Ве­ли­ки број љу­ди ми се ја­ви­ло, по­тра­жња је баш на за­вид­ном ни­воу и то ме ра­ду­је.

Шта оче­ку­је­те од тог ме­ча?

-Ду­плу по­бе­ду, да за­бе­ле­жи­мо три­јумф и ску­пи­мо до­вољ­но сред­ста­ва за ре­ха­би­ли­та­ци­ју де­вој­чи­це. Шест еки­па се из­дво­ји­ло, а ми се бо­ри­мо за што бо­љу по­зи­ци­ју пред по­че­так плеј-офа. Ко­лу­ба­ра има сја­јан тим и ми­слим да до са­мог кра­ја не­ће би­ти по­знат по­бед­ник, а пу­бли­ка ће ужи­ва­ти у не­из­ве­сној утак­ми­ци – ре­као је на кра­ју Во­ји­слав Бу­ла­то­вић.

 

Преузето од Спортског журнал