Вести

Александра Васић: Сваки меч је празник рукомета

Цр­ве­на зве­зда је вра­ти­ла ве­ру у жен­ски ру­ко­мет, по­ка­за­ла да Бе­о­град за­слу­жу­је ова­кав клуб, а Ба­њи­ца је по­сле ду­жег вре­ме­на при­лич­но по­пу­ње­на кад игра­ју цр­ве­но-бе­ле да­ме.

Ме­ђу­тим, бе­о­град­ски ру­ко­мет мо­же да се по­хва­ли и сјај­ним клу­бо­ви­ма у Су­пер Б ли­ги, а као до­каз да овај спорт мо­же мно­го је и ве­ли­ки пре­сто­нич­ки дер­би од­и­гран у дво­ра­ни Ран­ко Же­ра­ви­ца где су сна­ге од­ме­ри­ли Бе­о­град и Рад­нич­ки.

Иако је на по­лу­вре­ме­ну Бе­о­град во­дио, утак­ми­ца је за­вр­ше­на без по­бед­ни­ка. Пи­вот­мен Кр­ста­ши­ца, Алек­сан­дра Ва­сић је ис­та­кла:

– Утак­ми­ца је оправ­да­ла епи­тет дер­би­ја, би­ло је до­ста љу­ди, утак­ми­ца од­лич­на, бор­бе­на и ја­ка, не­из­ве­сна до кра­ја. Све оно што ру­ко­мет мо­же да пру­жи, ми смо да­ле. Бе­о­град је во­дио то­ком чи­та­ву утак­ми­цу, ми смо се вра­ти­ле и ми­слим да је ре­ми нај­пра­вед­ни­ји ис­ход.

Жен­ски ру­ко­мет се вра­ћа на ве­ли­ка вра­та у пре­сто­ни­цу?

– На­дам се. Рад­нич­ки за го­ди­ну и по да­на до­би­ја и сво­ју ку­ћу, има­ће­мо је­дан од нај­мо­дер­ни­јих дво­ра­на на овим про­сто­ри­ма. Ми­слим да је ово по­че­так ле­пих да­на за жен­ски ру­ко­мет.

Рад­нич­ки је играо про­мен­љи­во у до­са­да­шњем де­лу пр­вен­ства?

– Би­ло је тур­бу­лент­но. У пр­вом смо има­ле ма­ло про­бле­ма, по­том ни­смо би­ле ком­плет­не, али смо овај дру­ги део до­бро отво­ри­ле, за са­да иде све по пла­ну. Ми­слим да мо­же­мо озбиљ­но да пре­ти­мо еки­па из вр­ха и угро­зи­мо их. Све ће од нас за­ви­си­ти, од при­сту­па, дру­ги део је обе­ћа­ва­ју­ћи.

Оче­ку­је се не­из­ве­сна тр­ка до са­мог кра­ја?

– Ми­слим да је пр­во ме­сто ре­зер­ви­са­но за Бор, док ће се за пре­о­ста­ле две по­зи­ци­је во­ди­ти бит­ка из­ме­ђу Ру­ме, Те­ме­ри­на, Бе­о­гра­да и Рад­нич­ког. Сва­ко на­ред­но ко­ло ће би­ти све за­ни­мљи­ви­је. Шест се­зо­на играм у овој ли­ги и мо­гу ре­ћи да ни­ка­да ни­је би­ло ин­те­ре­сант­ни­је, до са­мог кра­ја се не­ће зна­ти ко иде у елит­ни ранг, а ко ће се бо­ри­ти за оп­ста­нак.

Ко­је су ам­би­ци­је Рад­нич­ког ове се­зо­не?

– Ула­зак у Су­пер­ли­гу ни­је при­ма­ран, али ако се отво­ри, то су шан­се ко­је се не про­пу­шта­ју – ре­кла је на кра­ју Алек­сан­дра Ва­сић

 

Преузето од Спортског журнала