Вести

ДЕЈАН КАРАНОВИЋ: Опстанак први циљ

Ки­кин­ђан­ке су се бо­ри­ле у Су­пер­ли­ги, по­том на­пу­сти­ле дру­штво нај­бо­љих и ове го­ди­не ће се так­ми­чи­ти у ни­жем ран­гу.

За раз­ли­ку од Бо­ра ко­ји има ам­би­ци­је да се екс­пре­сно вра­ти у дру­штво нај­бо­љих, Ки­кин­да је­ди­но же­ли да са­чу­ва ста­тус у Су­пер Б ли­ги.

-Си­ту­а­ци­ја је пре­ви­ше ком­пли­ко­ва­на, не­ма­мо ни­ка­кав из­бор, а је­ди­на ам­би­ци­ја нам је да оп­стан­ке­мо у овом ран­гу так­ми­че­ња – ре­као је тре­нер Де­јан Ка­ра­но­вић.

Ка­ко је до­шло до то­га?

-Де­сет игра­чи­ца нас је на­пу­сти­ло и ми дру­ги из­бор не­ма­мо, мо­ра­мо да ра­ди­мо са мла­дим сна­га­ма и са њи­ма по­ку­ша­мо да са­чу­ва­мо ста­тус у Су­пер Б ли­ги. Ја­ко је те­шко, не­до­пу­сти­во и да не­ма­мо де­цу ко­ја се так­ми­че у мла­ђим ка­те­го­ри­ја­ма, та­ко да нам пред­сто­је ве­ли­ке бор­бе.

На че­му ће он­да би­ти ак­це­нат сле­де­ће се­зо­не?

-Мо­ра­мо да по­ја­ча­мо рад са мал­ди­ма ко­ји је пот­пу­но за­не­ма­рен. Та­ко­ђе, мо­ра­мо да се осла­ња­мо на сво­је игра­чи­це, јер ни­смо уни­вер­зи­тет­ски град да двој­ке оста­ју, не­го ка­ко за­вр­ше сред­њу шко­лу оду у Ве­о­град или Но­ви Сад.

Ко је фа­во­рит за пла­сман у Су­пер­ли­гу?

-Ми­слим да су ове го­ди­не то То­пли­ча­нин и Бор. Има­ју од­лич­не усло­ве, ра­де до­бро и же­ле по­вра­так у ели­ту. На на­ма је да се бо­ри­мо и ства­ра­мо игра­чи­це – за­кљу­чио је Де­јан Ка­ра­но­вић.

 

Преузето из „Спортског журнала”