Вести

Зоран Барбуловић: Циљ повратак у елитно друштво

По­сле лет­ње па­у­зе да­нас ће кре­ну­ти так­ми­че­ње за да­ме и у Су­пер Б ли­ги. Као и про­шле се­зо­не оче­ку­је нас за­ни­мљи­ва и не­из­ве­сна тр­ка, а про­це­не су да се до са­мог кра­ја шам­пи­о­на­та не­ће зна­ти по­бед­ник, али и еки­па ко­ја ће на­пу­сти­ти овај ранг.

Је­дан од ти­мо­ва ко­ји ће ју­ри­ти пла­сман у Су­пер­ли­гу је Бор, еки­па ко­ја је ове се­зо­не мо­ра­ла да на­пу­сти елит­ни ранг, али то је не спре­ча­ва да по­ста­ви ја­сне и кон­крет­не ци­ље­ве.

- Ап­со­лут­но је та­ко и на­ше ам­би­ци­је су да се од­мах вра­ти­мо у елит­ни ранг – ре­као је као из то­па, тре­нер Зо­ран Бар­бу­ло­вић.

Ис­ку­сни стра­тег је на­ста­вио:

- Оти­шао је од­ре­ђе­ни број игра­чи­ца, али без об­зи­ра на то, има­мо ква­ли­тет да на­пад­не­мо пр­во ме­сто. На­пу­сти­ле су нас Те­о­до­ра Мај­кић, Ана Ву­и­но­вић, На­та­ли­ја Јо­но­вић и Јо­ва­на Ни­ко­лић. До­ве­ли смо Ми­ли­цу Та­сић, по­вре­ме­ну ка­дет­ску ре­пре­зен­та­тив­ку, а по­ву­кли смо и не­ко­ли­ко игра­чи­ца из дру­ге еки­пе. Ко­стур ти­ма је остао исти и за­то га­ји­мо на­ду да мо­же­мо да се вра­ти­мо у Су­пер­ли­гу.

Да ли сте за­вр­ши­ли са до­во­ђе­њем по­ја­ча­ња?

- У на­ред­ном пе­ри­о­ду ће­мо по­тра­жи­ти још јед­ну или две игра­чи­це. Не­ће­мо пре­ви­ше да ју­ри­мо, хо­ће­мо да до­ве­де­мо оно што нам за­и­ста тре­ба, али је нај­ве­ћи про­блем што не­ма игра­чи­ца на тр­жи­шту.

У пр­вом ко­лу до­че­ку­је­те Пан­че­во?

- Још јед­на еки­па ко­ја је би­ла члан Су­пер­ли­ге. Ува­жа­ва­мо и по­шту­је­мо ри­ва­ла, зна да бу­де не­пред­ви­див про­тив­ник, та­ко да смо се спре­ми­ли за ове ду­е­ле. Има­ле су и оне од­ре­ђе­не про­ме­не у играч­ком ка­дру и ми­слим да ће нам оне ове се­зо­не би­ти јед­не од те­жих про­тив­ни­ца.

Ко је фа­во­рит за пла­сман у ели­ту?

- Пре­ма не­ким ин­фор­ма­ци­ја­ма ту је То­пли­ча­нин, ко­ји је и про­шле се­зо­не био за­ин­те­ре­со­ван. За­тим Ки­кин­да, Бе­о­град, Рад­нич­ки, Срем, Пан­че­во... Има до­ста ти­мо­ва и ми­слим да ће ове се­зо­не так­ми­че­ње би­ти за­и­ста не­из­ве­сно до са­мог кра­ја. До кра­ја ће би­ти до­ста из­не­на­ђе­ња, та­ко да јед­на че­ка­мо да пр­вен­ство да­нас поч­не – за­кљу­чио је Зо­ран Бар­бу­ло­вић, тре­нер Бо­ра.

Преузето од „Спортског журнала”