Вести

Почиње никад занимљивији плеј-оф

По­сле за­вр­ше­них ме­че­ва у ре­гу­лар­ном де­лу се­зо­ну, до­шло је вре­ме за плеј-оф и бор­бу за пла­сман у Су­пер­ли­гу.

У ни­кад не­из­ве­сни­јем и уз­бу­дљи­ви­јем так­ми­че­њу по че­ти­ри ти­ма из обе гру­пе обез­бе­ди­ле су пла­сман у за­вр­шни­цу и бо­ри­ће се за ула­зак у ели­ту.

Из гру­пе Се­вер/Цен­тар нај­ве­ће из­не­на­ђе­ње је Ко­лу­ба­ра ко­ја је пред по­че­так се­зо­не има­ла за циљ да обез­бе­ди оп­ста­нак, а ка­ко је вре­ме од­ми­ца­ло, тим из Ла­за­рев­ца је играо све бо­ље. Ин­ђи­ја је та­ко­ђе на­пра­ви­ла сја­јан ре­зул­тат ове­ром пла­сма­на у плеј-оф, док су Ки­кин­да и Цр­вен­ка већ ис­пу­ни­ле део ам­би­ци­ја.

За­ни­мљи­во је би­ло и у дру­гој гру­пи, с тим да су у Ис­ток/За­пад кон­фе­рен­ци­ји че­ти­ри фа­во­ри­та и сти­гла до за­вр­шни­це. Нај­ве­ће шан­се, пре­ма про­це­ни струч­ња­ка, за од­ла­зак у ви­ши ранг имај Ру­дар, ко­ји је про­шле се­зо­не и на­пу­стио дру­штво нај­бо­љих. Нај­ве­ћи кон­ку­рент ће им би­ти Ша­мот, док ће шан­су из при­крај­ка вре­ба­ти Ло­зни­ца и Гоч. 

 

ИС­ТОК/ЗА­ПАД

Дра­ган Ај­да­чић (Ру­дар)

- Наш циљ је ја­сан, а то је пла­сман у Су­пер­ли­гу. На­дам се да ће­мо кроз што бо­љу игру да се до­мог­не­мо нај­ви­шег пла­сма­на. Зна­мо да не­ће би­ти ла­ко, че­ка нас ве­о­ма те­жак за­да­так про­тив од­лич­ног ри­ва­ла про­тив­ник ко­ји има та­ко­ђе ви­со­ке ам­би­ци­је. Ми­слим да ће све утак­ми­це плеј-офа би­ти не­из­ве­сне, без из­ра­зи­тих фа­во­ри­та.

 

Ми­лан Не­дељ­ко­вић (Ло­зни­ца)

- За нас је пла­сман у плеј-оф из­у­зет­но до­бар ре­зул­тат, по­што од ок­то­бра ни­смо игра­ли у ком­плет­ном са­ста­ву. Ми­слим да је пр­ви фа­во­рит Ру­дар, док Ша­мо­ту и Го­чу да­јем под­јед­на­ке шан­се. Наш по­сао је да сви­ма по­мр­си­мо ра­чу­не и по­ку­ша­мо да на­пра­ви­мо из­не­на­ђе­ње. До­че­ку­је­мо утак­ми­цу у до­број ат­мос­фе­ри, спрем­ни да се су­прот­ста­ви­мо.

 

Не­над Кра­ље­ви­ски (Гоч)

- Мак­си­мал­но смо фо­ку­си­ра­ни на оно што нас че­ка и све ми­сли смо окре­ну­ли ка плеј-офу. При­пре­мао се на Го­чу, ра­ди­мо пу­ном па­ром и уве­рен сам да мој тим мо­же да из­бо­ри фи­на­ле. Ша­мот има сја­јан тим, за­то оче­ку­јем ве­о­ма те­жак меч у ком ће по­бед­ни­ка од­лу­чи­ва­ти ни­јан­се.

 

Го­ран Је­ли­нић (Ша­мот)

- Пр­ви циљ смо ис­пу­ни­ли, а то је био пла­сман у плеј-оф. Зна­мо да не­ће би­ти ни ма­ло ла­ко, Гоч Мер­кур има од­ли­чан тим, али ми мо­ра­мо да да­мо све од се­бе и од­и­гра­мо нај­бо­ље што зна­мо. На­да­мо се по­зи­тив­ном ре­зул­та­ту, али иде­мо ко­рак по ко­рак, ве­ру­ју­ћи у нај­бо­љи ис­ход на кра­ју.

 

СЕ­ВЕР/ЦЕН­ТАР

Алек­сан­дар Мар­ја­но­вић (Ко­лу­ба­ра)

- Мо­ра­мо да ис­ко­ри­сти­мо пред­ност до­ма­ћег те­ре­на и пла­си­ра­мо се у фи­на­ле плеј-офа, а по­том пред сво­јом пу­бли­ком по­ку­ша­мо да оства­ри­мо ду­го оче­ки­ва­ни по­вра­так у Су­пер­ли­гу. Та­ко­ђе, оче­ку­јем да пу­бли­ци у Ла­за­рев­цу пру­жи­мо при­ли­ку да ужи­ва у од­лич­ном ру­ко­ме­ту. Же­лим да вра­тим Ко­лу­ба­ру по­сле ду­го го­ди­на у елит­ни ранг и за­јед­но се ра­ду­је­мо но­вим по­бе­да­ма.

 

Дар­ко Трив­ко­вић (Ин­ђи­ја)

- Ула­зак у плеј-оф је ве­ли­ки успех за све нас, нај­ве­ћи у исто­ри­ји клу­ба. Као што смо ишли кроз чи­та­ву се­зо­ну та­ко и да­нас на­ста­вља­мо, ко­рак по ко­рак. Уло­гу фа­во­ри­та пре­пу­шта­мо Ко­лу­ба­ри, али ће­мо се по­тру­ди­ти да игра­мо фи­на­ле. Оче­ку­ју нас за­ни­мљи­ве утак­ми­це, не­из­ве­сне до са­мог кра­ја, а по­тај­но се на­дам ула­ску у Су­пер­ли­гу.

 

Вла­ди­мир Цви­јан (Ки­кин­да)

- Оче­ку­јем те­шке и не­из­ве­сне утак­ми­це. Еки­пе су при­лич­но из­јед­на­че­не што го­во­ре и ме­ђу­соб­ни ре­зул­та­ти у то­ку пр­вен­ства, као и бо­дов­ни сал­до. Шан­се су под­јед­на­ке, а на на­ма је да сву сво­ју енер­ги­ју усме­ри­мо на пр­ви меч про­тив Цр­вен­ке. На­дам се по­бе­ди и на­шем до­бром из­да­њу.

 

Зо­ран Ло­вре (Цр­вен­ка)

- Има­мо про­блем са по­вре­да­ма по­је­ди­них игра­ча, али сва­ка­ко ин­те­зив­но раз­ми­шља­мо о ула­ску у Су­пер­ли­гу. На­дам се да ће­мо до утак­ми­це све ре­ши­ти и са­ни­ра­ти, ка­ко би­смо спрем­ни до­че­ка­ли пред­сто­је­ће ме­че­ве. Ки­кин­да је од­лич­на еки­па, за­то оче­ку­јем пра­ву му­шку утак­ми­цу.